• Privaryverklaring QVC (AVG)

  versie oktober 2018

   

   

   

  ONDERWERP

   

    In deze Privacyverklaring informeert de voetbalvereniging vv QVC hoe zij omgaat met de persoonsgegevens van haar leden, vrijwilligers, werknemers, bezoekers en gebruikers van haar website(s), app(s), accommodatie en evenementen. Aan nieuwe leden wordt gevraagd om kennis te nemen van deze verklaring en deze te accepteren. 

   

    Door middel van deze Privacyverklaring geeft vv QVC uitvoering aan de informatieverplichtingen van artikel 13 en 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG”). 

  In dit document hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis: 
   

   

  1. Betrokkene: iedere persoon waar vv QVC (als verwerkingsverantwoordelijke) de persoonsgegevens van verwerkt.
  2. Persoonsgegevens: ieder gegeven dat direct of indirect herleidbaar is tot een betrokkene.
  3. Verwerken: iedere handeling die betrekking heeft op een persoonsgegeven. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verzamelen, bewaren en gebruiken van persoonsgegevens.
  4. Website: iedere website die door vv QVC wordt aangeboden, zoals www.vvqvc.nl.
  5. App: iedere app die door vv QVC beschikbaar wordt gesteld aan betrokkenen.

   

   

   

   

   

   

   

  ALGEMEEN

   

   De vv QVC verwerkt persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de AVG en de Nederlandse wet. Persoonsgegevens worden uitsluitend voor de hier beschreven doeleinden verwerkt. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien en voor zover is voldaan aan, minimaal één van de volgende grondslagen uit de AVG:  

   

   

   

  1. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.
  2. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
  3. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op vv QVC rust.
  4. De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene, of van een andere natuurlijke persoon, te beschermen.
  5. De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan vv QVC is opgedragen.
  6. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van vv QVC of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, in het bijzonder wanneer de betrokkene een kind is. 

   

    

   

  DOELEINDEN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

   

   

   

   Vv QVC verwerkt persoonsgegevens van betrokkenen voor het kunnen uitvoeren van haar verenigingsactiviteiten. Meer in het bijzonder: 

   

  1. Het voeren van haar ledenadministratie en de (factuur)administratie van donateurs, relaties en sponsors.
  2. Het faciliteren van de voetbalsport, waaronder de deelname aan wedstrijden, competities, trainingen, toernooien en het beheer van teams.
  3. Het organiseren van evenementen voor leden, oud-leden, donateurs, relaties en/of sponsors.
  4. Het beheer en de exploitatie van de accommodatie, zoals ten behoeve van bardiensten.
  5. Het beheer van de organisatie van vv QVC, zoals het administreren van de diverse commissies.
  6. Het informeren van leden over de activiteiten en organisatie van vv QVC, onder meer via elektronische post of App.
  7. Het screenen van vrijwilligers.
  8. Het uitvoering geven van de Statuten en Reglementen.
  9. De afhandeling van klachten en de registratie van incidenten.
  10. De administratie van haar vrijwilligers.
  11. Het beoordelen van de aanvraag van lidmaatschap of vrijwilliger.
  12. Het aanbieden en beheren van besloten websites en Apps voor haar leden en vrijwilligers en om, bijvoorbeeld door middel van cookies, informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van deze websites en Apps.
  13. Het waarborgen van veiligheid en goede sfeer op de accommodatie van vv QVC of ten behoeve van evenementen van vv QVC.
  14. Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden.
  15. Ten behoeve van doeleinden waarover betrokkene vooraf separaat worden geïnformeerd.
  16. Het voldoen aan wettelijke vereisten, zoals vereisten met betrekking tot boekhouding en fiscale wetgeving. Persoonsgegevens worden door vv QVC niet verder verwerkt, op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

   

   

   

   

   

   

   

  BEELD EN GELUID

   

   

   

   

   

   

   

   Tijdens de trainingen, wedstrijden en activiteiten bij of van vv QVC, worden regelmatig foto's genomen en video’s gemaakt van acties en sfeerbeelden waarop leden van vv QVC, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website en/of App worden geplaatst. Indien hiertegen bezwaren bestaan, dient dit via secretaris@vvqvc.nl, kenbaar te worden gemaakt. Het betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd. De vv QVC heeft het recht het verwijderverzoek terzijde te leggen ten aanzien van algemene actiebeelden of sfeerbeelden, waarop betrokkene niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd.

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

  COOKIES

   

   

   

   

   

   

   

   De vv QVC maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de website wordt bezocht c.q. de App wordt gebruikt. Op de website www.vvqvc.nl maakt vv QVC gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst van Google waarbij Google cookies plaatst om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. De manier waarop Google Analytics gegevens verzamelt en verwerkt kunt u vinden bij het document "Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt", te vinden op www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

   

   

   

   

   

   

   


  De vv QVC deelt de persoonsgegevens die zij verwerkt niet met derden, behoudens voor zover dit artikel anders bepaalt. Ten behoeve van de organisatie van activiteiten, waarvoor een betrokkene zich heeft opgegeven, is vv QVC gerechtigd de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken aan de bij de organisatie betrokken derden. Zo worden in het kader van de organisatie van de voetbalcompetitie gegevens van leden en vrijwilligers (zoals scheidsrechters) doorgegeven aan de KNVB en andere clubs. 

   

   

   

   

   

   

   

  De vv QVC kan persoonsgegevens aan een derde verstrekken indien zij daartoe de toestemming van betrokkene heeft verkregen. 

   

   

   

   

   

   

   

  De vv QVC kan ten behoeve van de ondersteuning van haar administratieve activiteiten verwerkers of andere dienstverleners inschakelen, bijvoorbeeld ten behoeve van de contributieadministratie en boekhouding. 

   

   

   

   

   

   

   

  Ook kan vv QVC ten behoeve van de technische ondersteuning van haar processen,  verwerkers of andere dienstverleners inschakelen, bijvoorbeeld aanbieders van cloud-computerdiensten. Met verwerkers zal een overeenkomst worden gesloten, die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt, onder andere met betrekking tot beveiliging en vertrouwelijkheid. 

   

   

   

   

   

   

   

  De vv QVC kan persoonsgegevens aan derden verstrekken, indien dit noodzakelijk is op grond van een wettelijke voorschrift of in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijke oordeel van vv QVC, in het belang van haar betrokkene is.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  BEWAARTERMIJN

   

   

   

   

   

   

   

   De vv QVC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze verklaring bedoelde doeleinden. Tenzij betrokkene toestemming geeft voor een langere bewaartermijn, worden gegevens in de ledenadministratie maximaal tot 7 jaar na einde lidmaatschap bewaard (de termijn van de wettelijke boekhoudplicht en fiscale bewaartermijn). Daarna kunnen de gegevens worden overgebracht naar een archiefbestand, dat alleen toegankelijk is voor gebruikers, die daartoe door het bestuur van vv QVC zijn geautoriseerd. De gegevens in het archiefbestand worden voor onbepaalde duur bewaard, uitsluitend voor statistisch gebruik en voor het uitnodigen voor reünies en jubilea.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  RECHTEN BETROKKENE

   

   

   

  Betrokkene heeft het recht vv QVC te verzoeken om inzage van persoonsgegevens en om vv QVC te verzoeken om rectificatie of het wissen van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht om gegevensoverdraagbaarheid te verlangen, een en ander met inachtneming van de beperkingen die de AVG daaraan stelt. 

   

   

   

   

   

   

   

  Wanneer de verwerking op toestemming is gebaseerd, heeft betrokkene het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming, vóór de intrekking daarvan. 

   

   

   

   

   

   

   

  Betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. 

   

   

   

   

   

   

   

  Indien betrokkene om de verstrekking van persoonsgegevens wordt verzocht, zal vv QVC de gegevens die optioneel zijn, als zodanig identificeren. De gegevens die bij aanvraag lidmaatschap of aanmelding als vrijwilliger worden gevraagd en die niet als optioneel zijn geïdentificeerd, heeft vv QVC nodig om aan haar wettelijke plichten te voldoen dan wel om haar verenigingsactiviteiten te kunnen uitvoeren, waaronder het uitoefenen van haar rechten krachtens de statuten en reglementen van vv QVC. Indien deze verplichte gegevens niet worden verstrekt, is vv QVC gerechtigd de aanvraag niet in behandeling te nemen. 

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

  CONTACT

   

   

   

   

   

   

   

   Verzoeken aan vv QVC met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan secretaris@vvqvc.nl.

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

  WIJZIGINGEN

   

   

   

  De vv QVC behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Wij raden daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.